VAWA Protections

Related
Pages

VAWA Protections

The Violence Against Women Act (VAWA) provides protections for victims of domestic violence, dating violence, sexual assault, or stalking. VAWA protections are not only available to women but are available equally to all individuals regardless of sex, gender identity, or sexual orientation.

Protections for Applicants
If you otherwise qualify for assistance, you cannot be denied admission or denied assistance by the Housing Authority because you are or have been a victim of domestic violence, dating violence, sexual assault, or stalking. If you believe that the Housing Authority’s denial of your participation in the Housing Authority’s programs as a direct result of domestic violence, dating violence, sexual assault, and stalking, you must contact the Housing Authority within fourteen (14) days of your denial notice.

Protections for Tenants
If you are receiving assistance from the Housing Authority, you may not be terminated from participation, or be evicted from your rental housing because you are or have been a victim of domestic violence, dating violence, sexual assault, or stalking.

Also, if you or an affiliated individual of yours is or has been the victim of domestic violence, dating violence, sexual assault, or stalking by a member of your household or any guest, you may not be denied rental assistance or occupancy rights by the Housing Authority solely on the basis of criminal activity directly relating to that domestic violence, dating violence, sexual assault, or stalking. 

Affiliated individual means your spouse, parent, brother, sister, or child, or a person to whom you stand in the place of a parent or guardian (for example, the affiliated individual is in your care, custody, or control); or any individual, tenant, or lawful occupant living in your household.

If you believe that the Housing Authority is evicting you from public housing as a direct result of domestic violence, dating violence, sexual assault, and stalking, you must contact the Housing Authority within fourteen (14) days of your eviction or termination notice.

Confidentiality
Given the significant safety issues faced by victims of domestic violence, dating violence, sexual assault, or stalking, the Housing Authority will maintain the strict confidentiality and privacy of victims who seek protections under the VAWA. 

Notice of Occupancy Rights under the Violence Against Women Act
The Department of Housing and Urban Development (HUD) provides a notice of your rights under VAWA (HUD-5380 form). HUD provides the form in various languages. If you need a printed copy of one of these forms, please visit the Housing Authority's office.
For the form in Arabic: إخطار حقوق الإشغال بموجب قانون مكافحة العنف ضد المرأة
For the form in Armenian: Վարձակալության Իրավունքների Ծանուցում Կանանց նկատմամբ Բռնության մասին Օրենքի (VAWA) շրջանակում
For the form in Cambodian: សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិកាន់កាប់ក្រោមច្បាប់ស្តីពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រី
For the form in Creole: Avi Konsènan Dwa Pou Rete Nan Yon Kay sou Lwa Konsènan Vyolans Kont Fanm nan
For the form in English: Notice of Occupancy Rights under the Violence Against Women Act
For the form in Hmong: Tsab Ntawv Ceebtoom Txog Cov Cai Kev Ua Haujlwm raws li Tsab Cai Tiv Thaiv Kev Ua Phem Rau Pojniam

For the form in Japanese: 女性に対する暴力防止法による居住権に関する案内
For the form in Korean: 여성 폭력 방지법에 의한 점유자 권리 고지
For the form in Lao: ແຈ້ງການກ່ ຽວກັບິ ສດທິ ການຢູ່ ອາໄສພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່ າດ້ວຍຄວາມຮຸ ນແຮງຕໍ່ ແມ່ ິຍງ
For the form in Mandarin: 根据《防止对妇女施暴法》对承租人权利的通知
For the form in Russian: Памятка о праве на жилье в свете Закона о предотвращении насилия в отношении женщин
For the form in Somali: Ogeysiinta Xaquuqda Daganaanshaha sida waafaqsan Xeerka Xadgudubka Kadhanka ah Dumarka
For the form in Spanish: Aviso de Derechos de Ocupación bajo la Ley sobre la Violencia contra la Mujer
For the form in Thai: เอกสารแจ้งเตือนสทธิการพําน ักอาศ ิ ยภายใต้กฎหมายว่าด้วยความรุนแรงต ่อสตรีเพศ ั
For the form in Vietnamese: Thông báo về Quyền Cư ngụ theo Đạo luật Bạo lực Chống lại Phụ nữ

Certification of Domestic Violence, Dating Violence, Sexual Assault, or Stalking, and Alternate Documentation
The Department of Housing and Urban Development (HUD) also provides a certificate for you to notify the Housing Authority of the domestic violence, dating violence, sexual assault, or stalking that may be affecting your application or continue participation in the program (HUD-5382 form). HUD provides the form in various languages. If you need a printed copy of one of these forms, please visit the Housing Authority's office. 
For the form in Arabic: شهادة عنف منزلي أو عنف في المواعدة أو اعتداء جنسي أو مطاردة وتوثيق بديل
For the form in Armenian: Ընտանեկան բռնության, ժամադրության բռնության, սեռական ոտնձգության կամ հետապնդման և այլընտրանքային փաստաթղթերի վկայագիր
For the form in Cambodian: វិញ្ញាបនប័ត្រនៃអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ ហឹង្សាណាត់ជួប ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ ឬការដើរតាម និងឯកសារជំនួស
For the form in Creole: 
Sètifikasyon Viktim Vyolans Domestik, Vyolans Ant Moun Ki Renmen, Vyòl, Oswa Asèlman, Ak Dokiman Altènatif
For the form in English: Certification of Domestic Violence, Dating Violence, Sexual Assault, or Stalking, and Alternate Documentation
For the form in Hmong: Certification of Domestic Violence, Yos Kev Ua Phem, Kev Ua Phem Los Yog Stalking, thiab Lwm Yam Ntaub Ntawv
For the form in Japanese: 家庭内暴力、デートDV、性的暴行、ストーカー行為の認定、および代替文書
For the form in Korean: 가정 폭력, 데이트 폭력, 성폭행, 스토킹 및 대체 문서 인증
For the form in Lao: ການຢັ້ງຢືນຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບ, ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ, ຫຼືການສະແຫວງຫາ, ແລະເອກະສານສະລັບ.
For the form in Mandarin: 家庭暴力、約會暴力、性侵犯或跟踪以及替代文件的證明
For the form in Russian: Подтверждение домашнего насилия, насилия на свиданиях, сексуального насилия или преследования, а также альтернативная документация
For the form in Somali: Shahaadada Rabshadaha Guriga, Rabshadaha Shukaansiga, Xadgudubka Galmada, ama Dhaarta, iyo Dukumentiyada Kale
For the form in Spanish: Certificación de violencia doméstica, violencia entre parejas, agresión sexual o acecho, y documentación alternativa
For the form in Thai: การรับรองความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงในการออกเดท การล่วงละเมิดทางเพศ หรือการสะกดรอยตาม และเอกสารสำรอง
For the form in Vietnamese: Chứng nhận về Bạo lực Gia đình, Bạo lực trong Hẹn hò, Tấn công Tình dục hoặc Theo dõi và Tài liệu Thay thế

© 2018-2023 The Housing Authority of the City of Hartford

180 John D. Wardlaw Way Hartford, CT 06106 : Telephone 860-723-8400
WEB ADAPowered By Revize Login